Platform voor kunst, wetenschap en technologie

GLUON Educatie brengt technologische innovatie dichter bij jongeren, leerkrachten en geïnteresseerden. Dit doen we via een STEAM + STARTS (Science, Technology, Arts) programma. We organiseren Labs tijdens de schoolvakanties, Pop-Ups in scholen, culturele centra en tijdens festivals, en bijscholingen voor leerkrachten. In alle educatieve projecten staan technologische, wetenschappelijke en artistieke ervaringen centraal. Het is precies de verbinding tussen deze domeinen die de basis legt voor innovatie.

SAAMO Antwerpen – Samen uitsluiting aanpakken

Samenlevingsopbouw zet projecten op die sociale uitsluiting structureel en innovatief aanpakken. Daarvoor ondersteunt ze groepen mensen die uitsluiting ervaren en werkt nauw met hen samen. De organisatie mobiliseert individuen, organisaties, bedrijven en beleidsmakers om oplossingen samen te realiseren. Samenlevingsopbouw is actief in Vlaanderen en Brussel.

Programmeren voor kinderen

CodeNPlay (VZW) wil de digitale transitie in basisscholen leiden door leerkrachten in staat te stellen hun leerlingen te trainen in computationeel denken, robotica en digitaal burgerschap.

Sesam Open-IT

SOIT streeft ernaar om digitale en robotica-ervaringen toegankelijk te maken voor alle jongeren, ongeacht hun financiële of materiële omstandigheden. Bij SOIT leer je hoe je een Lego Mindstorm-robot zelfstandig kunt assembleren en programmeren, waardoor je kennis maakt met de basisvaardigheden en logica van digitalisering. Het ontwikkelt je abstracte redeneervaardigheden, conceptueel denken en projectmanagementvaardigheden, die onmisbaar zijn in de huidige wereld.

Er zijn twee opties om deel te nemen aan SOIT: SOIT-Kampen, die enkele dagen duren, of zes sessies van drie uur, verspreid over een jaar. De workshops worden georganiseerd in Gent, Antwerpen en Boom.

SOIT is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de digitale wereld, met de nadruk op kinderen van 9 tot 12 jaar oud. In de toekomst hoopt SOIT oudere leeftijdsgroepen te betrekken en in samenwerking met partners te werken met doelgroepen zoals kinderen met autisme of kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Onze programma’s zijn gratis voor degenen die financieel moeilijkheden ondervinden.

Leer kinderen programmeren met Scratch en Minecraft Education

Onze missie is om de digitale vaardigheden van kinderen te stimuleren door hen “computationeel denken” te leren. Zo verwerven kinderen met onze lessen kritische digi-skills die ze nodig hebben in deze digitaliserende maatschappij. Met aantrekkelijke, verhalende en theoretisch onderbouwde leerpaden in Scratch en Minecraft Education bieden we kinderen tussen 10 en 14 jaar een geweldige programmeerervaring. Onze leertrajecten zijn geschikt voor scholen of voor kinderen die thuis aan de slag willen gaan.

Mediawijs

Mediawijs is a non-profit organization that works to promote media literacy and digital citizenship among young people in Belgium. The organization was founded with the goal of empowering young people to be responsible and critical users of digital media, and to help them navigate the complex and rapidly-evolving digital landscape.

Mediawijs offers a range of programs and resources to help young people develop their media literacy skills, including workshops, online courses, and resources for teachers and parents. The organization’s curriculum is designed to be engaging and relevant to young people, and is based on the latest research and best practices in the field of media education.

One of the key benefits of Mediawijs’s programs is their focus on digital citizenship. The organization recognizes that young people today are growing up in a world where digital media is a central part of their lives, and works to help them develop the skills they need to be responsible and ethical users of technology. This includes teaching them about online privacy and security, digital citizenship and online safety, and helping them develop critical thinking skills to evaluate the information they encounter online.

In addition to its education program, Mediawijs also provides support and resources to teachers and parents, to help them support young people in their media literacy journey. This includes professional development opportunities, resources for the classroom, and support for families in navigating the digital landscape.

Another important aspect of Mediawijs’s work is its focus on collaboration and partnerships. The organization works closely with a range of stakeholders, including schools, government organizations, and tech companies, to promote media literacy and digital citizenship among young people. This helps to ensure that its programs are relevant and effective, and that they reach as many young people as possible.

One of the key benefits of Mediawijs is its commitment to promoting media literacy and digital citizenship among all young people, regardless of their background or circumstances. The organization recognizes that access to technology and digital media is a crucial aspect of social and economic mobility, and works to ensure that its programs are accessible to everyone, regardless of their background or circumstances. This helps to promote diversity and inclusivity in the tech industry, and helps to ensure that everyone has the opportunity to build the skills they need to succeed in the digital age.

In conclusion, Mediawijs is a non-profit organization that works to promote media literacy and digital citizenship among young people in Belgium. The organization’s goal is to empower young people to be responsible and critical users of digital media, and to help them navigate the complex and rapidly-evolving digital landscape. With its focus on digital citizenship, collaboration, and accessibility, Mediawijs is an excellent resource for young people, teachers, and parents looking to build their media literacy skills and make the most of the digital world.

Gluon Education

We bring technological innovation closer to students and teachers through a STEAM + STARTS (Science, Technology, Arts) program. We organize Labs during school holidays, Pop-Ups at schools, cultural centers, festivals and refresher courses for teachers. All educational projects focus on technological, scientific and artistic experiences. It is precisely the connection between these domains that lays the foundation for innovation.

Digiwatte?

In de Digiwatte?-videoreeks leggen Bart Verbeeck en Kim Debrie verschillende digitale toepassingen uit. Er worden heel wat thema’s besproken: van chatten en e-mailen tot communiceren met de overheid en je gezondheidsgegevens bekijken. Zo leer je aflevering per aflevering meer en meer bij over de digitale wereld!

 

DBSF: basisvaardigheden ICT aanleren voor kinderen in kansarmoede

CodeFever organiseert op vijf locaties in Antwerpen verschillende lesreeksen en kampen voor kansarme kinderen van het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar (in groepen op leeftijd). In samenwerking met sociale partners, scholen in de buurt en medewerkers die ter plaatse opereren, sporen we de kansarme kinderen op die aan hun digitale skills willen werken.

Codecosmos: teaching children programming with Scratch and Minecraft Education

Our mission is to stimulate children’s digital skills by teaching them computational thinking. In this way, our lessons help children acquire the critical digi-skills they need in this digitising society. With attractive, narrative and theoretically sound learning paths in Scratch and Minecraft Education, we offer children between the ages of 10 and 14 a fantastic programming experience. Our learning paths are designed for schools or children who want to work at home.

Close The Gap

Close The Gap is a global initiative aimed at bridging the digital divide and ensuring that everyone has access to the opportunities and benefits of technology. The initiative was founded with the goal of addressing the unequal distribution of technology and digital resources across the world, and to provide people in underserved communities with the tools and resources they need to succeed in a digital world.

One of the key aspects of Close The Gap is its focus on education and training. The initiative provides people in underserved communities with training and education in key digital skills such as coding, data analysis, and digital marketing. The program is delivered through a combination of online courses, workshops, and hands-on experience, giving people the opportunity to develop a range of skills and knowledge.

Another aspect of Close The Gap is its emphasis on access to technology. The initiative provides people in underserved communities with access to computers, smartphones, and other digital devices, ensuring that they have the tools they need to participate in the digital economy. This is particularly important for people in developing countries who may not have access to the same technology and resources as those in more developed countries.

Close The Gap also provides support for young entrepreneurs. The initiative provides training, mentorship, and access to funding for young entrepreneurs who are working to build digital businesses in underserved communities. This helps to encourage the next generation of digital entrepreneurs and to support their efforts to bring innovative solutions to market.

The impact of Close The Gap has been significant, with many people in underserved communities reporting that the initiative has helped them to develop valuable skills and to gain experience in the digital sector. The initiative has also helped to bridge the digital divide and to provide people in underserved communities with the tools and resources they need to succeed in a rapidly changing job market.

In conclusion, Close The Gap is a valuable initiative that is helping to bridge the digital divide and ensure that everyone has access to the opportunities and benefits of technology. The initiative’s focus on education and training, access to technology, and support for young entrepreneurs is helping to provide people in underserved communities with the tools and resources they need to succeed in a digital world. By working to close the gap and to ensure that everyone has access to technology, Close The Gap is helping to create a better and more equitable future for all.

Image

digiskills Trainingsaanbod

Publish in core platform

No

Author

Link text

Link Type

Organization url

Target audience

  • Digital skills for all

Digitale technologie / specialisatie

  • Digitale vaardigheden

Niveau digitale skills

  • basic|intermediate

Geographic Scope - Country

  • European Union

Type of initiative

International initiative

Industry - Field of Education and Training

  • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined