World Economic Forum — Centrum voor cyberbeveiliging

Het Centrum voor cyberbeveiliging van het Wereld Economisch Forum is een onafhankelijk en onpartijdig mondiaal platform dat zich inzet voor het bevorderen van de internationale dialoog en samenwerking tussen de mondiale cyberbeveiligingsgemeenschap in de publieke en private sfeer. Het centrum heeft tot doel de kloof tussen cyberbeveiligingsdeskundigen en besluitvormers op het hoogste niveau te overbruggen en het belang van cyberbeveiliging als belangrijke strategische prioriteit te versterken.

Het initiatief werd gelanceerd als reactie op de ongekende systemische toename van veiligheidsrisico’s en -dreigingen als gevolg van technologische vooruitgang en toegenomen mondiale interconnectiviteit.

Het Centrum brengt meer dan honderd partners samen uit belangrijke spelers op mondiaal technologisch gebied, zoals Cisco, Microsoft of Amazon Web Services, alsook een netwerk van vertegenwoordigers van regeringen en overheidsinstellingen, internationale organisaties, de academische wereld en maatschappelijke organisaties in één gemeenschap.

De Gemeenschap heeft 3 kernprioriteiten, waarrond de werkactiviteiten evolueren, waaronder:

 • Bouwen aan cyberweerbaarheid: het vergroten van de cyberveerkracht door het ontwikkelen en opschalen van toekomstgerichte oplossingen en het bevorderen van doeltreffende praktijken in digitale ecosystemen.
 • Versterking van de mondiale samenwerking: de wereldwijde samenwerking tussen publieke en private belanghebbenden versterken door een collectieve respons op cybercriminaliteit te bevorderen en de belangrijkste veiligheidsuitdagingen gezamenlijk aan te pakken.
 • Inzicht in toekomstige netwerken en technologie: het in kaart brengen van toekomstige uitdagingen en kansen op het gebied van cyberbeveiliging in verband met industrie-4.0-technologieën en het bevorderen van betrouwbare en ethische technologische oplossingen.

Women in tech Netwerk

Clusity biedt een inspirerend netwerk, workshops, events en carrièremogelijkheden vanuit de Cronos Groep om ervoor te zorgen dat meer vrouwen in tech instromen, groeien en erbij horen.

Volwasseneneducatie en levenslang leren

De Provincie West-Vlaanderen start met een Partnerschap Levenslang Leren. Hiermee sluit ze aan op de Vlaamse beleidsintenties op het vlak van Levenslang Leren en wil ze van West-Vlaanderen dé lerende provincie bij uitstek maken.

WalChain – The “Made in Wallonia” blockchain

The Walchain initiative aims to promote Blockchain “Made In Wallonia” as an innovative tool for building collaborative and transparent ecosystems but also as an opportunity to contribute to the sustainable economic redeployment in Wallonia. The members of the Walchain network come from the various components of the Walloon Blockchain ecosystem: companies, research actors, public organisations, etc.

Talentjourney-project — Platform voor CDS-excellentie in beroepsonderwijs en -opleiding

Het doel van Talentjourney is bij te dragen aan het dichten van de vaardigheidskloof in de productiesector door de ontwikkeling van gebruikersgerichte, toegankelijke en milieuvriendelijke oplossingen. Het project, dat wordt medegefinancierd door het Erasmus ± programma van de Europese Unie, biedt een onlineplatform voor beroepsonderwijs en -opleiding (beroepsonderwijs en -opleiding) op het gebied van connectiviteitsapparatuur en -diensten/CDS (internet der dingen in slimme productie).

Het platform moet zorgen voor een op samenwerking en engagement gebaseerd ecosysteem waarin iedereen kan groeien, nieuwe vaardigheden kan verwerven en zijn professionele ontwikkeling kan bevorderen. De opleidingen op het platform bouwen voort op professionele reizen voor personen die op deze gebieden werken, om excellentie via innovatieve pedagogische benaderingen te bevorderen. Door deze aanpak krijgen de deelnemers aan het programma de kans om inzicht te krijgen in de topvaardigheden op het gebied van het internet der dingen en hun eigen leertraject in kaart te brengen.

Andere activiteiten in het kader van het project zijn onder meer:

 • Verzameling van gegevens over de behoeften aan vaardigheden.
 • Ontwikkeling en ontwikkeling van transnationale leerplannen en opleidingen voor een leven lang leren.
 • Sectorspecifieke opleidingen voor professionals en werknemers.
 • Ondersteuning van opleiders op instapniveau, leerkrachten en mentoren.

Via deze aanpak biedt het Talentjourney-project een open en innovatieve ruimte, die fungeert als een ecosysteem voor netwerkvorming en kennisdeling, met als doel innovatie dichter bij het kader voor beroepsonderwijs en -opleiding te brengen, met name in de context van het internet der dingen in de maakindustrie.

Security Knowledge Framework

Training & guidance for doing appsec right!
Security Knowledge Framework is a fully open-source Python-Flask / Angular web-application that uses many other great open source projects to train you and your team in building secure applications, by design.

Sesam Open-IT

SOIT streeft ernaar om digitale en robotica-ervaringen toegankelijk te maken voor alle jongeren, ongeacht hun financiële of materiële omstandigheden. Bij SOIT leer je hoe je een Lego Mindstorm-robot zelfstandig kunt assembleren en programmeren, waardoor je kennis maakt met de basisvaardigheden en logica van digitalisering. Het ontwikkelt je abstracte redeneervaardigheden, conceptueel denken en projectmanagementvaardigheden, die onmisbaar zijn in de huidige wereld.

Er zijn twee opties om deel te nemen aan SOIT: SOIT-Kampen, die enkele dagen duren, of zes sessies van drie uur, verspreid over een jaar. De workshops worden georganiseerd in Gent, Antwerpen en Boom.

SOIT is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de digitale wereld, met de nadruk op kinderen van 9 tot 12 jaar oud. In de toekomst hoopt SOIT oudere leeftijdsgroepen te betrekken en in samenwerking met partners te werken met doelgroepen zoals kinderen met autisme of kinderen in maatschappelijk kwetsbare situaties.

Onze programma’s zijn gratis voor degenen die financieel moeilijkheden ondervinden.

Technofutur TIC – competence centre

Technofutur TIC is a labelled “competence centre” located at the Gosselies Aeropole, north of Charleroi. The centre has been entrusted by the Walloon Region with the implementation of a high-level awareness, information and training project in the field of information and communication technologies (ICT).

Pact voor vaardigheden

Het initiatief „Pact voor vaardigheden” is op 10 november 2020 officieel door de Europese Commissie gelanceerd. Het pact voor vaardigheden is een model van gedeelde betrokkenheid, dat tot doel heeft de ontwikkeling van vaardigheden in heel Europa te structureren en te organiseren. Het initiatief brengt een breed scala aan belanghebbenden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau bijeen, waaronder: overheidsinstanties, overheidsinstellingen, diensten voor arbeidsvoorziening, aanbieders van onderwijs en opleiding, onderzoekers en de academische wereld, sociale partners, particuliere ondernemingen, kamers van koophandel en diverse sectoroverschrijdende organisaties uit het bedrijfsleven in de EU.

Met dit model van gedeelde betrokkenheid, het pact voor vaardigheden, is het doel van het pact voor vaardigheden een eerlijk en veerkrachtig herstel te ondersteunen en de ambities van de groene en de digitale transitie en van de industriële en kmo-strategie van de EU waar te maken. De Commissie nodigt publieke en particuliere organisaties uit om de krachten te bundelen en concrete maatregelen te nemen om mensen in Europa bij te scholen en om te scholen. Het pact is de eerste van de vlaggenschipacties in het kader van de Europese vaardighedenagenda en is stevig verankerd in de Europese pijler van sociale rechten. De leden van het pact voor vaardigheden houden zich aan een handvest van kernbeginselen en verbinden zich ertoe concrete bij- en omscholingsacties op te zetten om de beginselen van het Handvest te bevorderen.

Beginselen van het Handvest

 • Bevordering van een cultuur die een leven lang leren voor iedereen bevordert.
 • Het opbouwen van duurzame partnerschappen tussen leden en belanghebbenden van het pact voor vaardigheden.
 • Monitoring van het aanbod van en de vraag naar vaardigheden, met inbegrip van acties om te anticiperen op de behoeften aan vaardigheden in de EU-lidstaten.
 • Bevordering van gendergelijkheid, gelijke kansen voor iedereen en het nemen van maatregelen tegen discriminerende praktijken.

Vanaf 2021 introduceert de Europese Commissie speciale aanvullende diensten die tot doel hebben de leden van het pact voor vaardigheden te ondersteunen bij hun respectieve toezeggingen en initiatieven.

Specifieke ondersteunende diensten

 • De oprichting van een netwerkhub voor leden, die een ruimte biedt om gelijkgestemde partners te vinden en collega’s te ontmoeten, die verband houdt met andere bestaande EU-instrumenten, zoals Europass, Skills Panorama, het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening en Eures.
 • Het promoten van de activiteiten van de leden van het pakket vaardigheden en het verlenen van ondersteuning via een kenniscentrum en diverse evenementen: webinars, seminars en peer-learningactiviteiten.
 • Informatie over projecten, instrumenten, financiële mechanismen en beste praktijken.
 • Het opzetten van een hub voor richtsnoeren en middelen ter ondersteuning van de toegang tot informatie over relevante EU-financiering, richtsnoeren over mogelijke financiële wegen, en het vergemakkelijken van de communicatie en uitwisseling van informatie en goede praktijken tussen leden van het pact voor vaardigheden en nationale, regionale en lokale autoriteiten en overheidsdiensten.

Financiering voor het pact voor vaardigheden

Het pact voor vaardigheden zal worden ondersteund via EU-financiering, met name via de faciliteit voor herstel en veerkracht, en heeft tot doel ten volle gebruik te maken van de financiële maatregelen in het kader van het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027.

Rondetafelgesprekken met industriële ecosystemen

Daarnaast organiseren commissaris Schmit en commissaris Breton een reeks rondetafelgesprekken op hoog niveau met vertegenwoordigers van ecosystemen in het kader van de nieuwe industriestrategie van de Europese Unie. De rondetafelgesprekken zijn bedoeld om vertegenwoordigers uit industriële sectoren, regionale, nationale en lokale overheden, aanbieders van onderwijs en opleiding, met inbegrip van aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, en diverse sociale partners bijeen te brengen. De rondetafelgesprekken zullen de betrokkenheid binnen het pact voor vaardigheden verder versterken en de ontwikkeling van duurzame en digitaal geschoolde industriële ecosystemen bevorderen.

Universele basisbankdienst

De UBD laat toe om aan een redelijk tarief manuele overschrijvingen uit te voeren zodat ook minder digitaalvaardige consumenten ten volle deel kunnen nemen aan het economisch leven.

REFRAME

Het REFRAME-project, dat wordt medegefinancierd door het Erasmus ± programma van de Europese Unie, biedt een excellentieplatform voor werkgebaseerde leertrajecten (WBL).

Werkplekleren is een onderwijsbenadering die kennis combineert met praktische ervaring om tegelijkertijd een weg naar vakkennis en werkgelegenheid te bieden. Het initiatief is gericht op studenten, leerkrachten en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en biedt een breed scala aan online-instrumenten en richtsnoeren ter ondersteuning van de actoren die betrokken zijn bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van werkplekleren. De middelen van het initiatief zijn beschikbaar in 4 EU-talen (Italiaans, Nederlands, Frans en Engels).

Het initiatief ondersteunt scholen en aanbieders en organisaties van beroepsonderwijs en -opleiding door mogelijkheden voor het gezamenlijk ontwerpen van WBL-processen en -programma’s, zoals leerlingplaatsen en werkervaring en stages. Door intensievere samenwerking tussen bedrijven, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding en lerenden biedt REFRAME een omgeving waarin innovatieve, op werk gebaseerde leertrajecten kunnen worden ontwikkeld, en ondersteunt het de overgang van jongeren naar de arbeidswereld. Het REFRAME-platform bestaat uit drie delen, gericht op organisaties, aanbieders van opleidingen en beroepsonderwijs en -opleiding en studenten, en biedt een breed scala aan tutorials, video’s en links naar opensource-leerplatforms. Er is ook een gemeenschappelijke woordenlijst en bibliotheek beschikbaar, evenals richtsnoeren en advies voor elke groep.

De methodologie van het REFRAME-initiatief is gebaseerd op het Europees kwalificatiekader (EKK) en werkt aan het bevorderen van langetermijnbetrokkenheid van aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding, werkgevers en beleidsmakers op Europees niveau.

Image

image-91

Publish in core platform

Yes

Author

Link text

Project vernieuwen

Link Type

Organization url

Target audience

 • digital_skills_for_the_labour_force|digital_skills_in_education

Digitale technologie / specialisatie

 • Digitale vaardigheden

Niveau digitale skills

 • basic|intermediate|advanced

Geographic Scope - Country

 • European Union

Type of initiative

International initiative

Industry - Field of Education and Training

 • http://data.europa.eu/snb/isced-f/0110|http://data.europa.eu/snb/isced-f/0610