Nieuwe e-learning voor begeleiders om digitale inclusie te bevorderen

Een groot deel van ons leven speelt zich af online of gebeurt digitaal, ook bankzaken. De reden is simpel: het gaat vlot en snel. Tegenover de enorme voordelen van deze digitalisering staat dat velen onder ons (nog) niet hun weg vinden in die nieuwe, digitale wereld. De sector blijft initiatieven op maat ontwikkelen voor een deel van de bevolking die het moeilijker heeft om de overstap te maken.

Febelfin is dan ook trots om een nieuwe e-learning te lanceren voor digicoaches of digibegeleiders, d.w.z. vrijwilligers of professionelen die mensen begeleiden bij het ontwikkelen van meer digitale vaardigheden.

 • De e-learning heeft als doel om digicoaches de nodige tools aan te reiken die zij kunnen gebruiken bij het coachen van digistarters bij (veilig) online bankieren en betalen
 • Met digistarters bedoelen wij iemand die moeite heeft om bij te blijven met de digitale evolutie en die het gevoel heeft over onvoldoende digitale vaardigheden te beschikken
 • De E-learning is opgebouwd uit 4 hoofdstukken:
  • DEEL 1:  Hoe omgaan met een digistarter  ?
   Help Roger, Anissa en Wolf hun weg te vinden in de digitale wereld
  • DEEL 2: Online bankieren  
   Hoe begin aan je PC bankieren, bankieren met de bankapp, enz.
  • DEEL 3: Veilig online bankieren  
   Help je digistarters fraude te herkennen, wat te doen als je slachtoffer bent, enz.
  • DEEL 4: Digitaal betalen   
   Contactloos betalen, betalen en geld ontvangen met je bankapp
 • Via deze gratis e-learning willen wij onze kennis delen en zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om aan de slag te gaan met online bankieren en betalen.

  Ben jij digicoach en wens je je digitale kennis te verfrissen en/of up-to-date te houden voor je toekomstige vormingen over online bankieren en betalen? Dan is deze e-learning zeker iets voor jou!  

  • Gratis
  • Bedoeld voor zowel professionele als vrijwillige begeleiders
  • Referentiewerk: de e-learning biedt een overzicht van alle beschikbare tools en de meest actuele informatie over (veilig) online bankieren en betalen.
  • Bestaat uit concrete cases, video’s en oefeningen
  • Mogelijk om rechtstreeks door te gaan naar het hoofdstuk waarvoor je interesse hebt
  • Inhoud is dynamisch en wordt  aangevuld met nieuwe/actuele info en materiaal
  • Contactpunt waar je met al je vragen terecht kan
  • Certificatie van Febelfin Academy 

   Heb je interesse om de e-learning te volgen, dan volstaat het om een mail te sturen naar digicoach@febelfin.be. Vergeet daarbij niet je naam, achternaam en email te vermelden (deze gegevens zijn nodig voor het afleveren van het certificaat). Daarna krijg je toegang tot het leerplatform van Febelfin Academy waar de e-learning wordt aangeboden.

Myskillcamp

Myskillcamp is a digital platform that offers a variety of educational and training courses for individuals and organizations. It is designed to assist businesses and individuals in developing and enhancing their skills to stay competitive in the modern workforce. The platform provides access to a broad range of courses, covering various topics, from soft skills such as communication and leadership to technical skills like coding, data analysis, and cybersecurity.

Myskillcamp is not just a platform that offers courses, but it is also a tool that enables companies to manage their employees’ training and development programs. With myskillcamp, businesses can create customized training programs for their employees, track their progress, and evaluate the effectiveness of their training efforts.

The platform’s user-friendly interface allows learners to easily navigate through the courses, watch videos, and complete interactive exercises. Furthermore, Myskillcamp offers personalized learning pathways based on the learners’ skills and interests. The platform’s gamification elements make learning fun and engaging, motivating learners to complete their training.

In summary, Myskillcamp is a comprehensive skills delivery platform that provides organizations and individuals with an efficient way to develop and enhance their skills and stay competitive in the fast-changing job market.

The Campfire AI

The Campfire AI is an AI-powered conversational marketing platform that helps businesses engage and convert website visitors into customers. It uses natural language processing (NLP) and machine learning to create personalized conversations with website visitors and guide them towards a desired action, such as making a purchase or filling out a contact form.

The platform can be customized to fit the needs of various industries, such as e-commerce, real estate, and financial services. It can also integrate with popular customer relationship management (CRM) and marketing automation tools to help businesses streamline their sales and marketing processes.

One of the unique features of The Campfire AI is its ability to track and analyze customer conversations to provide insights that can help businesses improve their marketing strategies. It can also be programmed to handle various tasks, such as scheduling appointments and answering frequently asked questions.

Overall, The Campfire AI provides businesses with an efficient and effective way to engage with website visitors, improve customer experience, and drive conversions.

Cedefop – Matching Skills Tool

Cedefop has created an information tool specifically designed for decision-makers operating in the domains of skills development, active labour market policy, and other related policy fields. Known as the ‘Matching Skills Tool’, it provides a comprehensive overview of policy instruments employed by EU Member States to support the formulation of upskilling and skills-matching strategies aimed at enhancing current and future employment. The tool includes relevant labour market trend data as well as anticipated skill deficiencies.

Digi Challenge

Le but de la Digi Challenge est simple : tester ses compétences numériques pour identifier ses forces et faiblesses, et accéder à des ressources utiles et pertinentes (telles que des fiches didactiques, des tutoriels et des modules de formation) pour aller plus loin, s’informer ou se former. La Digi Challenge est donc un outil d’auto-positionnement et d’orientation, et non un outil de validation ou de certification des compétences.

CrAL – Creative Audiovisual Lab

CrAL, Creative Audiovisual Lab, is a must-see for anyone interested in experiencing the forefront of digital media production. With its impressive portfolio of groundbreaking projects and a commitment to pushing the boundaries of creativity and technology, CrAL offers an immersive and mesmerizing audiovisual experience that will leave you speechless. Whether you’re looking to collaborate on a new project or simply want to experience something truly unique and inspiring, CrAL’s passion for innovation and artistry is sure to leave a lasting impression. Come explore the cutting-edge world of digital media at CrAL and be transported to a realm of endless possibilities.

Support Women, Support Belgium

Rejoins le plus innovant des programmes pour booster ton business !

Es-tu entrepreneuse à Bruxelles ? Tu viens de lancer ton entreprise et souhaiterais un coup de pouce pour débuter ? Ou bien les crises successives ont ralenti ton activité ? Ou tu cherches tout simplement un peu de soutien dans cette aventure tumultueuse qu’est l’entrepreneuriat ?

Womenpreneur est fière de te présenter son tout nouveau, tout beau programme : Support Women, Support Belgium (SWSB). On t’invite chaudement si tu es une entrepreneuse bruxelloise en recherche de soutien à t’inscrire !

Connectoo

In dit digitale tijdperk hebben we het gevoel continu geconnecteerd te zijn, maar dat is niet voor iedereen het geval: er loopt een digitale kloof door België. Vandaag heeft 49% van de volwassen bevolking in ons land nog steeds geen digitaal contact met overheidsdiensten (onderzoek Statbel 2021).

Veel burgers voelen zich overweldigd door de digitale dienstverlening van overheden. Daarom heeft de FOD Beleid en Ondersteuning de connectoo-opleiding in het leven geroepen, die tegen 2030 de digitale kloof in ons land mee moet helpen dichten. Met connectoo willen we ambtenaren op alle overheidsniveaus opleiden over de uitdagingen van digitale inclusie en hen vormen om burgers beter te ondersteunen bij het gebruik van online overheidsdiensten.

Mediawijs

Mediawijs is a non-profit organization that works to promote media literacy and digital citizenship among young people in Belgium. The organization was founded with the goal of empowering young people to be responsible and critical users of digital media, and to help them navigate the complex and rapidly-evolving digital landscape.

Mediawijs offers a range of programs and resources to help young people develop their media literacy skills, including workshops, online courses, and resources for teachers and parents. The organization’s curriculum is designed to be engaging and relevant to young people, and is based on the latest research and best practices in the field of media education.

One of the key benefits of Mediawijs’s programs is their focus on digital citizenship. The organization recognizes that young people today are growing up in a world where digital media is a central part of their lives, and works to help them develop the skills they need to be responsible and ethical users of technology. This includes teaching them about online privacy and security, digital citizenship and online safety, and helping them develop critical thinking skills to evaluate the information they encounter online.

In addition to its education program, Mediawijs also provides support and resources to teachers and parents, to help them support young people in their media literacy journey. This includes professional development opportunities, resources for the classroom, and support for families in navigating the digital landscape.

Another important aspect of Mediawijs’s work is its focus on collaboration and partnerships. The organization works closely with a range of stakeholders, including schools, government organizations, and tech companies, to promote media literacy and digital citizenship among young people. This helps to ensure that its programs are relevant and effective, and that they reach as many young people as possible.

One of the key benefits of Mediawijs is its commitment to promoting media literacy and digital citizenship among all young people, regardless of their background or circumstances. The organization recognizes that access to technology and digital media is a crucial aspect of social and economic mobility, and works to ensure that its programs are accessible to everyone, regardless of their background or circumstances. This helps to promote diversity and inclusivity in the tech industry, and helps to ensure that everyone has the opportunity to build the skills they need to succeed in the digital age.

In conclusion, Mediawijs is a non-profit organization that works to promote media literacy and digital citizenship among young people in Belgium. The organization’s goal is to empower young people to be responsible and critical users of digital media, and to help them navigate the complex and rapidly-evolving digital landscape. With its focus on digital citizenship, collaboration, and accessibility, Mediawijs is an excellent resource for young people, teachers, and parents looking to build their media literacy skills and make the most of the digital world.

HackYourFuture

HackYourFuture is a nonprofit organization that provides free coding education to refugees and people from underprivileged communities. It was founded in Amsterdam in 2015 and has since expanded to several countries across Europe, including Belgium, and the United Kingdom. The organization’s goal is to provide access to technology education and help people build the skills they need to enter the tech industry and secure meaningful employment.

HackYourFuture’s education program consists of a six-month, full-time course that covers the basics of web development. The curriculum is designed to provide students with a comprehensive understanding of the latest technologies, including HTML, CSS, JavaScript, and React. The course is taught by volunteer mentors who are experienced professionals in the tech industry. The classes are held in a supportive and inclusive environment that allows students to learn at their own pace and in a way that suits their individual needs.

In addition to the core curriculum, HackYourFuture also offers a range of support services to help students succeed. This includes mentorship opportunities, career advice, and access to a network of professionals in the tech industry. The organization also provides students with the tools and resources they need to build their portfolios, so that they can showcase their skills to potential employers.

One of the key benefits of HackYourFuture is its focus on community building. The organization brings together students, mentors, and volunteers from diverse backgrounds, and provides a platform for them to connect, collaborate, and learn from one another. This helps to create a supportive and inclusive environment where students can feel comfortable and confident as they work to build their skills and pursue their careers.

Another important aspect of HackYourFuture is its commitment to social justice and equality. The organization recognizes that access to technology education is a crucial aspect of social and economic mobility, and works to ensure that its programs are accessible to everyone, regardless of their background or circumstances. This helps to promote diversity and inclusivity in the tech industry, and helps to ensure that everyone has the opportunity to build the skills they need to succeed.

HackYourFuture also places a strong emphasis on sustainability and long-term impact. The organization provides students with the skills they need to secure meaningful employment and build careers in the tech industry, and works to ensure that its programs are designed to have a lasting impact. This includes offering follow-up support to graduates, helping them to continue building their skills and pursue their careers, even after the course has ended.

One of the key benefits of HackYourFuture is its affordability. The organization’s education program is completely free of charge, making it accessible to individuals who might otherwise be unable to afford technology education. This helps to reduce the barriers to entry for people from underprivileged communities, and ensures that everyone has the opportunity to build the skills they need to succeed.

In conclusion, HackYourFuture is a nonprofit organization that provides free coding education to refugees and people from underprivileged communities. The organization’s goal is to provide access to technology education and help people build the skills they need to enter the tech industry and secure meaningful employment. With its focus on community building, social justice, sustainability, and affordability, HackYourFuture is an excellent solution for individuals looking to build their digital skills and pursue careers in the tech industry.

Digital Wallonia

Digital Wallonia is an ambitious initiative aimed at transforming the economy of Wallonia, a region in southern Belgium, into a leading digital economy. The initiative was launched in response to the rapidly changing digital landscape and the need for businesses and individuals in Wallonia to have the skills and infrastructure they need to succeed in the digital world.

At its core, Digital Wallonia is focused on developing the digital skills and capabilities of the region’s workforce, as well as building a robust and innovative digital infrastructure. The initiative includes a range of programs and initiatives aimed at equipping individuals and organizations with the skills they need to thrive in the digital economy. This includes online training programs, workshops, and mentorship opportunities, all designed to help individuals and organizations develop their digital skills and knowledge.

One of the key benefits of Digital Wallonia is its focus on collaboration and partnerships. The initiative brings together a range of stakeholders, including businesses, universities, and government organizations, to work together on developing the region’s digital capabilities. This collaborative approach helps to ensure that the programs and initiatives delivered under Digital Wallonia are aligned with the needs of the region, and are designed to meet the challenges of the rapidly changing digital landscape.

Another important aspect of Digital Wallonia is its focus on innovation and entrepreneurship. The initiative provides support and resources for individuals and organizations who are looking to start or grow their own businesses in the digital world. This includes access to funding, mentorship, and training, as well as a supportive community of like-minded individuals and organizations. This support helps to encourage innovation and entrepreneurship in the region, and helps to create new opportunities for businesses and individuals.

Digital Wallonia also invests in the development of the region’s digital infrastructure, including the creation of new data centers, the roll-out of high-speed internet, and the development of cutting-edge technology platforms. These investments help to ensure that the region is well-equipped to support the growth of its digital economy, and helps to attract new businesses and investment to the region.

In addition to its focus on skills and infrastructure, Digital Wallonia also places a strong emphasis on the social and ethical implications of technology. The initiative recognizes that technology can have a profound impact on society and the economy, and works to ensure that its programs and initiatives are designed to promote social and economic equality. This includes initiatives aimed at reducing the digital divide and promoting digital inclusion, as well as programs that help to build a more sustainable and ethical digital economy.

One of the key benefits of Digital Wallonia is its affordability. The initiative is designed to be accessible to individuals and organizations of all sizes, and offers a range of flexible pricing options to suit different needs and budgets. This makes the initiative ideal for individuals and organizations who are looking to upskill or reskill in the digital world, as well as for businesses who are looking to grow their digital capabilities.

In conclusion, Digital Wallonia is an ambitious initiative aimed at transforming the economy of Wallonia into a leading digital economy. The initiative is focused on developing the digital skills and capabilities of the region’s workforce, as well as building a robust and innovative digital infrastructure. With its focus on collaboration and partnerships, innovation and entrepreneurship, and social and ethical implications of technology, Digital Wallonia is the ideal solution for individuals and organizations looking to succeed in the digital world.

Digital SkillUp

Digital SkillUp is an innovative program designed to equip individuals and organizations with the digital skills they need to succeed in today’s rapidly changing world. The program was developed by a team of experts in the field of digital transformation and education, and is designed to provide participants with the knowledge and skills they need to thrive in a digital economy.

The program consists of a series of interactive online courses, covering a range of digital skills, including web development, data analysis, digital marketing, and more. The courses are designed to be engaging and accessible, and are delivered through a combination of video lessons, interactive simulations, and real-world projects. Participants can progress at their own pace and take the courses from anywhere, at any time, making it easy to fit the program into their busy schedules.

One of the key benefits of Digital SkillUp is that it is designed to be highly practical and relevant, ensuring that participants are equipped with the skills they need to succeed in their careers and businesses. The courses are regularly updated to reflect the latest trends and developments in the digital world, and are delivered by experienced professionals who have extensive experience in the fields they are teaching. This makes the program ideal for individuals who are looking to upskill or reskill, as well as organizations who are looking to develop their employees’ digital capabilities.

Another important aspect of Digital SkillUp is its focus on empowering individuals and organizations to become digital leaders. The program is designed to help participants understand the key trends and developments shaping the digital world, and provides them with the skills they need to stay ahead of the curve. This includes an emphasis on leadership and innovation, as well as an understanding of the ethical and social implications of technology. The program is designed to help participants become true digital natives, who can navigate the complex and rapidly changing digital landscape with confidence.

In addition to its online courses, Digital SkillUp also offers a range of additional resources and support services to help participants succeed. This includes access to a community of like-minded individuals, who can offer support and guidance, as well as regular events and workshops to help participants develop their digital skills. The program also provides participants with a range of digital credentials, including certificates and badges, which can be used to showcase their digital skills and achievements to potential employers and clients.

One of the key benefits of Digital SkillUp is its affordability. The program is designed to be accessible to individuals and organizations of all sizes, and offers a range of flexible pricing options to suit different needs and budgets. This makes the program ideal for individuals who are looking to upskill or reskill, as well as organizations who are looking to develop their employees’ digital capabilities.

In conclusion, Digital SkillUp is an innovative program that equips individuals and organizations with the digital skills they need to succeed in today’s rapidly changing world. The program is highly practical and relevant, and is designed to help participants become true digital natives who can navigate the complex digital landscape with confidence. With its flexible online courses, community of like-minded individuals, and range of support services, Digital SkillUp is the ideal solution for anyone looking to upskill or reskill in the digital world.

Image

digiskills blog

Publish in core platform

No

Author

Target audience

 • Digital skills for all

Digitale technologie / specialisatie

 • Digital skills

Niveau digitale skills

 • Basis
 • Gemiddeld

Geographic Scope - Country

 • Belgium

Type of initiative

International initiative

Industry - Field of Education and Training

 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined

Link text

Link Type

Same as url