Women in tech Netwerk

Clusity biedt een inspirerend netwerk, workshops, events en carrièremogelijkheden vanuit de Cronos Groep om ervoor te zorgen dat meer vrouwen in tech instromen, groeien en erbij horen.

SAAMO Antwerpen – Samen uitsluiting aanpakken

Samenlevingsopbouw zet projecten op die sociale uitsluiting structureel en innovatief aanpakken. Daarvoor ondersteunt ze groepen mensen die uitsluiting ervaren en werkt nauw met hen samen. De organisatie mobiliseert individuen, organisaties, bedrijven en beleidsmakers om oplossingen samen te realiseren. Samenlevingsopbouw is actief in Vlaanderen en Brussel.

Ondernemers Voor een Warm België

Ondernemers voor een Warm België is een organisatie die bestaat uit ondernemers die samenwerken met andere ondernemers om mensen, vooral kinderen, gelijke kansen te bieden om zichzelf te ontwikkelen, zowel binnen België als daarbuiten.

Momenteel richt de organisatie zich op drie werkgebieden: onderwijs, voeding en cultuur. Binnen deze gebieden selecteren ze projecten die financiële en/of logistieke ondersteuning ontvangen.

Met hun inspanningen willen ze andere ondernemers inspireren om ook hun steentje bij te dragen en bij te dragen aan een meer hartelijke en empathische samenleving in België.

Leer kinderen programmeren met Scratch en Minecraft Education

Onze missie is om de digitale vaardigheden van kinderen te stimuleren door hen “computationeel denken” te leren. Zo verwerven kinderen met onze lessen kritische digi-skills die ze nodig hebben in deze digitaliserende maatschappij. Met aantrekkelijke, verhalende en theoretisch onderbouwde leerpaden in Scratch en Minecraft Education bieden we kinderen tussen 10 en 14 jaar een geweldige programmeerervaring. Onze leertrajecten zijn geschikt voor scholen of voor kinderen die thuis aan de slag willen gaan.

L’informatique au féminin

Interface3 leidt vrouwen op om (opnieuw) de deur te openen naar de arbeidsmarkt over te stappen naar nieuwe groeisectoren: technisch, IT, administratief en commercieel.

Mediawijs

Mediawijs is a non-profit organization that works to promote media literacy and digital citizenship among young people in Belgium. The organization was founded with the goal of empowering young people to be responsible and critical users of digital media, and to help them navigate the complex and rapidly-evolving digital landscape.

Mediawijs offers a range of programs and resources to help young people develop their media literacy skills, including workshops, online courses, and resources for teachers and parents. The organization’s curriculum is designed to be engaging and relevant to young people, and is based on the latest research and best practices in the field of media education.

One of the key benefits of Mediawijs’s programs is their focus on digital citizenship. The organization recognizes that young people today are growing up in a world where digital media is a central part of their lives, and works to help them develop the skills they need to be responsible and ethical users of technology. This includes teaching them about online privacy and security, digital citizenship and online safety, and helping them develop critical thinking skills to evaluate the information they encounter online.

In addition to its education program, Mediawijs also provides support and resources to teachers and parents, to help them support young people in their media literacy journey. This includes professional development opportunities, resources for the classroom, and support for families in navigating the digital landscape.

Another important aspect of Mediawijs’s work is its focus on collaboration and partnerships. The organization works closely with a range of stakeholders, including schools, government organizations, and tech companies, to promote media literacy and digital citizenship among young people. This helps to ensure that its programs are relevant and effective, and that they reach as many young people as possible.

One of the key benefits of Mediawijs is its commitment to promoting media literacy and digital citizenship among all young people, regardless of their background or circumstances. The organization recognizes that access to technology and digital media is a crucial aspect of social and economic mobility, and works to ensure that its programs are accessible to everyone, regardless of their background or circumstances. This helps to promote diversity and inclusivity in the tech industry, and helps to ensure that everyone has the opportunity to build the skills they need to succeed in the digital age.

In conclusion, Mediawijs is a non-profit organization that works to promote media literacy and digital citizenship among young people in Belgium. The organization’s goal is to empower young people to be responsible and critical users of digital media, and to help them navigate the complex and rapidly-evolving digital landscape. With its focus on digital citizenship, collaboration, and accessibility, Mediawijs is an excellent resource for young people, teachers, and parents looking to build their media literacy skills and make the most of the digital world.

GIRLEEK

GIRLEEK is a French non-profit organization dedicated to promoting diversity and gender equality in the technology industry. Founded in 2018, GIRLEEK aims to address the underrepresentation of women in the tech sector and help create a more diverse and inclusive work environment for everyone.

GIRLEEK accomplishes this by offering a range of programs and initiatives designed to support and empower women in technology. These programs include mentorship opportunities, professional development workshops, and networking events, among others. Through these programs, GIRLEEK helps to build a community of women in tech, who can support each other and work together to achieve their professional goals.

One of the key elements of GIRLEEK’s approach is its focus on providing access to role models and mentors. By connecting women in tech with female leaders and industry professionals, GIRLEEK helps to build a network of support and encourage the growth of female representation in the tech sector. The mentorship program provides an opportunity for women to gain valuable insights and advice from experienced professionals, and to build long-term relationships that can support their careers.

In addition to its mentorship program, GIRLEEK also offers a range of professional development workshops and training sessions. These workshops provide participants with the opportunity to build new skills and gain hands-on experience in a supportive and inclusive environment. The workshops cover a wide range of topics, including coding, data science, project management, and more.

GIRLEEK also works to raise awareness about the importance of diversity and gender equality in the tech industry. Through its outreach programs, the organization engages with businesses, organizations, and the wider public, to raise awareness about the challenges facing women in tech and the benefits of a more diverse and inclusive workplace. This helps to build momentum and create a more supportive environment for women in technology.

Another important aspect of GIRLEEK’s work is its commitment to creating opportunities for women in tech. The organization partners with businesses and organizations to provide job and internship opportunities for women, helping to bridge the gap between education and the workforce. These opportunities help to provide women with the skills and experience they need to succeed in their careers and grow their professional networks.

In conclusion, GIRLEEK is a French non-profit organization dedicated to promoting diversity and gender equality in the technology industry. Through its programs, initiatives, and partnerships, GIRLEEK provides support and empowerment to women in tech, helping to create a more inclusive and diverse work environment. The organization’s focus on mentorship, professional development, and job opportunities make it a valuable resource for women in technology, and its commitment to raising awareness about the challenges facing women in tech makes it an important player in promoting diversity and equality in the industry.

Digiwatte?

In de Digiwatte?-videoreeks leggen Bart Verbeeck en Kim Debrie verschillende digitale toepassingen uit. Er worden heel wat thema’s besproken: van chatten en e-mailen tot communiceren met de overheid en je gezondheidsgegevens bekijken. Zo leer je aflevering per aflevering meer en meer bij over de digitale wereld!

 

Close The Gap

Close The Gap is a global initiative aimed at bridging the digital divide and ensuring that everyone has access to the opportunities and benefits of technology. The initiative was founded with the goal of addressing the unequal distribution of technology and digital resources across the world, and to provide people in underserved communities with the tools and resources they need to succeed in a digital world.

One of the key aspects of Close The Gap is its focus on education and training. The initiative provides people in underserved communities with training and education in key digital skills such as coding, data analysis, and digital marketing. The program is delivered through a combination of online courses, workshops, and hands-on experience, giving people the opportunity to develop a range of skills and knowledge.

Another aspect of Close The Gap is its emphasis on access to technology. The initiative provides people in underserved communities with access to computers, smartphones, and other digital devices, ensuring that they have the tools they need to participate in the digital economy. This is particularly important for people in developing countries who may not have access to the same technology and resources as those in more developed countries.

Close The Gap also provides support for young entrepreneurs. The initiative provides training, mentorship, and access to funding for young entrepreneurs who are working to build digital businesses in underserved communities. This helps to encourage the next generation of digital entrepreneurs and to support their efforts to bring innovative solutions to market.

The impact of Close The Gap has been significant, with many people in underserved communities reporting that the initiative has helped them to develop valuable skills and to gain experience in the digital sector. The initiative has also helped to bridge the digital divide and to provide people in underserved communities with the tools and resources they need to succeed in a rapidly changing job market.

In conclusion, Close The Gap is a valuable initiative that is helping to bridge the digital divide and ensure that everyone has access to the opportunities and benefits of technology. The initiative’s focus on education and training, access to technology, and support for young entrepreneurs is helping to provide people in underserved communities with the tools and resources they need to succeed in a digital world. By working to close the gap and to ensure that everyone has access to technology, Close The Gap is helping to create a better and more equitable future for all.

Be Digital Together

Vrouwen maken slechts 17% uit van de digitale beroepsbevolking. Hack het systeem. 52% van de Europese bevolking is vrouw, maar slechts 17% van de digitale sector! Dat kan veranderen! De toekomst is digitaal – en divers. Als ondersteunende spelers richten wij ons op activering, vertegenwoordiging en inclusiviteit.

Be The Change

Be The Change is a program initiated by Agoria, the Belgian federation of technology industries. Agoria represents over 1,200 companies in various sectors such as software, engineering, electronics, and high-tech systems. The organization aims to promote the technological industry and its contributions to the Belgian economy and society. The Be The Change program is one of the initiatives by Agoria to demonstrate the role of technology and innovation in making a positive impact in society. The program is designed to encourage Belgian companies to be more socially responsible and to support local communities in need. The goal of Be The Change is to bring together companies, employees, and volunteers to collaborate and make a difference in the lives of others. One of the key aspects of Be The Change is the encouragement of volunteerism. The program provides a platform for companies to encourage their employees to volunteer and get involved in local community projects. This not only helps to support the community but also provides a sense of fulfillment and purpose to the employees. Companies can participate in various volunteer activities such as mentorship programs, community clean-up projects, and support for local non-profits. Another aspect of Be The Change is the promotion of social entrepreneurship. Agoria works with companies to encourage them to develop socially responsible business models and to support entrepreneurs who are making a positive impact in their communities. The program provides support and resources to these entrepreneurs, such as mentorship, access to funding, and networking opportunities. Agoria also provides support to communities in need through the Be The Change program. The organization collaborates with local non-profits and community organizations to provide resources and support for their initiatives. This includes providing funding for projects, volunteer support, and access to technology and expertise. The Be The Change program has had a positive impact on Belgian communities and has received recognition for its efforts. The initiative has received awards for its contributions to the community and has been recognized for its impact on social entrepreneurship. Companies that have participated in the program have also reported a positive impact on their employees, as the program has encouraged them to become more engaged and socially responsible. In conclusion, Be The Change is a visionary initiative that demonstrates the power of technology and innovation in creating positive change in society. Through its focus on volunteerism, social entrepreneurship, and community support, the program has made a significant impact in Belgian communities and has set a positive example for other companies to follow. By encouraging companies to be more socially responsible and to support local communities, Be The Change is helping to create a better future for all.

Womenpreneur & VINCI Energies Award

Als viering van universitair talent en ter bevordering van meer vrouwelijke deelname aan STEM-vakken, houden Womenpreneur en VINCI Energies, in lijn met hun partnerschap, een prijsuitreiking voor vrouwelijke masterstudenten in engineering die zich richten op energietransitie of digitale transformatie, belangrijke vraagstukken voor de huidige samenleving.

Image

Publish in core platform

No

Author

Link text

Link Type

Same as url

Country

Street address

City

Postal code

Target audience

  • Digital skills in education.

Digitale technologie / specialisatie

  • Digitale vaardigheden

Niveau digitale skills

  • advanced|digital_expert

Geographic Scope - Country

  • Belgium

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined

Target language

  • http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD|http://publications.europa.eu/resource/authority/language/FRA|http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG

Type of initiative

National initiative

Event setting

  • On Location